Ceisteanna Coitianta FAQ

CAD IS STRAITÉIS D’EALAÍONA TEANGABHUNAITHE NA GAEILGE ANN? What is the Irish language based arts Strategy?

Is Straitéis Forbartha Náisiúnta é seo a bhainfidh le healaíona atá bunaithe ar an teanga labhartha féin, sin le rá, ealaíona iad a bhfuil an Ghaeilge mar chroílár iontu/This is a national developmental strategy for the Irish language oral arts.

CAD IAD NA hEALAÍONA TEANGABHUNAITHE? What are the Irish language based arts?

I gcás na straitéise seo, is iad na taibhealaíona teangabhunaithe atá i ceist: An Dramaíocht, An Amhránaíocht Thraidisiúnta agus Chomhaimsire, An Amhránaíocht Chóiriúil agus Eaglasta, An Amhránaíocht Rap, an Scéalaíocht, An Fhilíocht Bhéil, Agallaimh Bheirte agus Lúibíní. Níl ceol uirlise nó rince san áireamh.

This Strategy is concerned with language based performing arts: Theatre, Traditional and Contemporary Song, Choral and Ecclesiastical Song, Rap, Spoken Word Poetry, Agallaimh Bheirte and Lúibíní.

AN BHFUIL LITRÍOCHT NA GAEILGE SAN ÁIREAMH SA STRAITÉIS/ IS IRISH LANGUAGE LITERATURE INCLUDED IN THE STRATEGY?

Níl. Tá Straitéis d’Ealaíona Teangabhunaithe na Gaeilge díríthe ar na taibhealaíona agus na healaíona béil eile Gaeilge. Tá gníomhaíochtaí eile leagtha síos sa Phlean Gníomhaíochta 2018-2022 atá dírithe ar cur chun cinn litríocht na Gaeilge (féach lch. 69, Beart 5.43 agus 5.44).

No. The Strategy for the Irish-language based arts deals with performing arts and oral arts in the Irish language. Other specific action plans are laid out in Plean Gníomhaíochta 2018-22 that address the promotion of Irish language literature (see p.69, Actions 5.43 and 5.44).

CAD IS TRÉIMHSE AMA DON TOGRA/ WHAT IS THE TIMELINE FOR THE PROJECT?

Meán Fómhair 2019 go dtí Meitheamh 2020/September 2019 to June 2020.

CÉN UAIR A FHOILSEOFAR AN STRAITÉIS/WHEN WILL THE STRATEGY BE PUBLISHED?

Beidh an straitéis á foilsiú i 2020/The strategy will be published in 2020.

MÍNIGH DOM AN CÚLRA/ WHAT IS THE BACKGROUND TO THIS PROJECT?

 Is i gcomhréir leis an ngeallúint atá tugtha faoi ghníomh 5.47 (lch 70) sa Phlean Gníomhaíochta don Ghaeilge 2018-22 atá an próiseas seo á choimisiúnú/The project is a response to action point 5.47 (p.70) from Plean Gníomhaíochta don Ghaeilge 2018-22.

CÉ ATÁ AG FORBAIRT NA STRÁITÉISE/WHO IS DEVELOPING THE STRATEGY?

Tá an straitéis á forbairt ar son An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta. Is foireann taighde ó Ollscoil Luimnigh agus Coláiste Mhuire Gan Smál atá i mbun an Togra Taighde agus is iad a cheapfaidh an Straitéis i gcomhair le Grúpa Oibre a chuimsíonn an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, An Comhairle Ealaíon, Foras na Gaeilge, Ealaín na Gaeltachta, Údarás na Gaeltachta agus TG4. Tá an próiseas á mhaoiniú ag An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta agus Éire Ildánach.

The Strategy is being developed on behalf of the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht, by a research team from the University of Limerick and Mary Immaculate College, in consultation with a Working Group consisting of representatives from: the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht, The Arts Council, Foras na Gaeilge, Ealaín na Gaeltachta, Údarás na Gaeltachta, and TG4. The project is funded by the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht and the Creative Ireland Programme.

AN MBAINEANN SÉ LEIS NA GAELTACHTAÍ AMHÁIN/DOES THIS ONLY PERTAIN TO THE GAELTACHT?

Ní bhaineann. Baineann sé leis an Stát ar fad, idir Ghalltacht agus Ghaeltacht/ No, the Strategy pertains to all areas of Ireland, English speaking as well as Irish speaking districts.

AN MBAINEANN SÉ LE POBLACHT NA HÉIREANN AMHÁIN/DOES THIS ONLY PERTAIN TO REPUBLIC OF IRELAND?

Ar nós straitéisí eile stáit, cuirfear an stráitéis seo i bhfeidhm i bPoblacht na hÉireann. Ós rud é gur eagrais uile oileánda (agus eagrais a bhfuil láithreacht acu thar lear) cuid mhaith de na heagrais a bheidh i gceist agus ós rud é go mbíonn Éireannaigh ag cleachtadh agus ag cur suime ins na hEalaíona seo ar fud an oileáin agus thar lear, tabharfar an ghné seo san áireamh sa phróiséas taighde agus sna moltaí a eascróidh ón taighde agus ón bpróiséas comhairliúcháin.

Like other State strategies, this Strategy will be implemented within the Republic of Ireland. However, many of the organisations that are being consulted for this project have an all-Ireland remit. As the Irish language arts are performed throughout the island of Ireland and internationally, this means this aspect of the Irish language based arts will be researched and recommendations based on this part of the research will inform the strategy.

CONAS IS FÉIDIR LIOMSA MO THUAIRIM A THABHAIRT?

Tá dhá bhealach gur féidir leat do thuairim a thabhairt.Is féidir aighneacht/moltaí/aiseolas a sheoladh chughainn tríd an gcnaipe atá lonnaithe ar an suíomh seo. Freisin tá ceistneoir suirbhé (leagan Béarla agus Leagan Gaeilge) le fáil ar an suíomh leis. Nóta: Tá an spriocdháta do na aighneachtaí/moltaí/aiseolais agus an cheistneoir caite.

There are two ways you can contribute to this strategy. Firstly, you can upload a submission, recommendations and feedback by using the upload form on the homepage of this website. Secondly, a survey questionnaire (English and Irish versions) is available on the site that you can complete. Note: The deadline for uploading submissions, recommendations, and feedback, as well as the survey has now passed.

CÉ DÓ A BHFUIL AIGHNEACHTAÍ OSCAILTE/WHO CAN SUBMIT A SUBMISSION?

Fearaimid fáilte is fiche roimh aighneachtaí/tuairimí ó dhaoine aonair, ó ghrúpaí de gach saghas, agus ó ghrúpaí pobail de gach saghas.

We welcome submissions and ideas from any individual, group, or community group or organisation.

CÉN SPRIOCDHÁTA ATÁ ANN CHUN AIGHNEACHT A CHUR ISTEACH/WHAT IS THE DEADLINE FOR SUBMISSIONS?

31 Nollaig 2019/ 31 December 2019.

AN FÉIDIR AIGHNEACHTAÍ A CHUR ISTEACH I MBÉARLA, NÓ I NGAEILGE/DO YOU ACCEPT SUBMISSIONS IN ENGLISH?

Fáiltítear roimh aighneachtaí sa dá theanga?/we accept submissions in both languages.

AN FÉIDIR AIGHNEACHTAÍ Ó BHÉAL A CHUR ISTEACH TOISC NACH BHFUILIM GO MAITH CHUN SCRÍOBH / TOISC GO BHFUIL MÍCHUMAS AGAM/ I HAVE DISABILITY /OR I AM NOT COMFORTABLE WRITING, DO YOU ACCEPT ORAL SUBMISSMISSIONS?

Is féidir aighneacht a chur isteach ó bhéal ar Mp3 ach teagmháil a dhéanamh leis an bhfoireann ag baint úsáide as an bhfoirm teagmhála. 

You can submit an oral submission in the form of an MP3. In order to arrange this, please contact the research team through the submission form first.

CAD A THIOCFAIDH AS AN TOGRA?/WHAT WILL BE THE RESULT OF THIS PROJECT?

Leagfaidh an straitéis fís shoiléir amach d’fhorbairt na n-ealaíon seo, mar aon le bearta sonracha chun an fhís sin a fhíorú/The strategy will lay out a clear plan for developing these arts, as well as specific measures to realize this vision.

NÍ CLEACHTÓIR NÁ EALAÍONTÓIR MÉ: AN FÉIDIR LIOMSA AIGHNEACHT A CHUR ISTEACH? I AM NOT AN ARTIST: CAN I SUBMIT A SUBMISSION?

Is féidir. Tá fáilte romhat aighneacht a chur isteach beag beann air sin./Yes, you can! We welcome submissions from all.

CÉN FÁTH GUR FIÚ AIGHNEACHT A CHUR ISTEACH? WHY SHOULD I UPLOAD A SUBMISSION?

Is fiú aighneacht a chur isteach chun do thuairim a thabhairt, agus chun a bheith rannpháirteach sa phróiseas comhairliúcháin faoi na hEalaíona Teangabhunaithe.

Submisions allow you to share your opinions, and to participate in the public consultation portion of this research.

AN MBAINEANN AN STRAITÉIS SEO LIOMSA? HOW DOES THIS STRATEGY IMPACT ON ME PERSONALLY?

Baineann sé leatsa más duine tú a bhfuil suim agat sna hEalaíona Teangabhunaithe Gaeilge, i dtodhchaí na teanga, sa rannpháirtíocht, san ionchuimsiú, sa chruthaitheacht agus más cás leat aon cheann de na healaíona teangabhunaithe.

If you are interested in the Irish language based arts, the future of the Irish language, participation, inclusion and creativity, then is strategy will impact on you.

CONAS TEACHT AR THUILLEADH EOLAIS FAOIN STRAITÉIS?/WHERE CAN I FIND OUT ABOUT THE STRATEGY?

Is é a an suíomh seo an pointe eolais lárnach don togra agus foilseofar aon eolas uasdátaithe faoin bpróiseas comhairliúcháin. Is fiú chomh maith Cuntas Twitter SETBS @ealaiona a leanúint.

This website is the main information point for this project. Any news or updates regarding the public consultation process will be published on the site. To stay updated on the project follow us on our Twitter account SETBS@ealaiona.

AON SLÍ EILE INAR FÉIDIR LEIS AN bPOBAL CABHAIR A THABHAIRT? IS THERE ANY OTHER WAY THE PUBLIC CAN CONTRIBUTE?

Gan dabht. Bhéimís buíoch dá scaipfeadh sibh nasc don suíomh ar éinne a bhfuil suim aige/aici a bheith rannpháirteach sa phróiséas comhairliúcháin.

Yes! We would greatly appreciate it if you could share this information with your network, and send a link to this website to anyone you know who might be interested in participating in the public consultation process. Spread the word!

%d bloggers like this: